Aktualne szkolenia SMC

Jednym z zadań, jakie stawia sobie Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłyśmy i zdobywamy jako "trzecia strona" w konflikcie. 
Wspaniałą okazją do tego są organizowane przez SMC szkolenia z zakresu szeroko pojętej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji, które prowadzimy dla szkolnictwa, sądów, firm i klientów indywidualnych. 

WSZYSTKIE NASZE KURSY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NOWYM OŚRODKU MEDIACYJNYM W WIELUNIU PRZY UL. P.O.W. 1 

RUSZA III EDYCJA KURSU PODSTAWOWEGO Z MEDIACJI - 6 DNI( 3 ZJAZDY)

29 - 30.04. , 13 - 14.05. , 20 - 21 .05. 2017r., godz 9.00-17.00

MIEJSCE KURSU- OŚRODEK MEDIACYJNY W WIELUNIU, UL. P.O.W. 1

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką konfliktu oraz polubownych metod jego rozwiązania. Zapraszamy osoby, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód mediatora lub w swoim życiu zawodowym pracują z ludźmi i mają do czynienia z sytuacjami konfliktowymi, a także tych, którzy chcą wzbogacić się o nową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, jego przyczyn i źródeł, możliwych sposobów rozwiązywania oraz tego, w jaki sposób można skutecznie interweniować w konflikt pomagając skonfliktowanym stronom dojść do porozumienia. Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji i narzędzi mediatora, wiele obszarów jej zastosowania oraz przydatność nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Cel  kursu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii konfliktów, procesu mediacji, jej poszczególnych faz i etapów, specyfiki poszczególnych etapów mediacji, prawnych uregulowań w tym zakresie, standardów pracy mediatorów,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy mediatora,  roli mediatora na poszczególnych etapach mediacji, jego zadań i obszarów odpowiedzialności,
 • poznani i umiejętne stosowanie narzędzi mediatora, technik mediacyjnych służących prawidłowej komunikacji, budowaniu zrozumienia i zaufania, pozwalających dotrzeć do faktycznych potrzeb i interesów, wspomagających szukanie rozwiązań,
 • przygotowanie merytoryczne do pełnienia roli mediatora w sprawach  rodzinnych, sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz w konfliktach w szkole, w miejscu pracy,
 • nabycie potrzebnych każdemu z nas umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych,
 • trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie. 

 

PROGRAM

Program szkolenia  zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Moduł I: Podstawowe zasady dotyczące postępowania mediacyjnego i roli mediatora (12 h)
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania
 • Specyfika mediacji rodzinnych
 • Mediacja w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych
 • Mediacje w sprawach karnych i innych.
Moduł II: Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (6 h)
 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
Moduł III: Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji – Narzędzia mediatora (18 h)
 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
 • Umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu)
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w szczególności: umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
Moduł IV: Uregulowanie prawne, procedura mediacyjna, ugody w mediacji (12 h)
 • Uregulowania prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
 • Umiejętność sporządzania ugody oraz protokołu (sprawozdania) z mediacji
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego

Program kursu  zgodny jest ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje dodatkowe

Koszt kursu: 1.200,00 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Po potwierdzeniu ze strony Organizatorów, iż kurs się odbędzie każdy uczestnik zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje, praca w małych grupach, analiza własnych zachowań, dzielenie się doświadczeniami oraz wykłady). 

Prowadzący

członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji rodzinnej, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji i chciały zdobyć praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie mediatorom niezbędnej praktycznej wiedzy, a także pozyskanie umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w szczególności rozwodowej. Szkolenie ma na celu zrozumienie przez uczestników specyfiki konfliktu rodzinnego, zachowania stron w silnym konflikcie, sytuacji dziecka będącego ofiarą konfliktu rodziców oraz nauczenie uczestników, jak radzić sobie podczas mediacji z sytuacjami trudnymi, z emocjami stron, z impasem, z nierównowagą sił, manipulacją. Podczas szkolenia poruszone zostaną wszystkie kwestie, które mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku. Omówione zostaną również zagadnienia prowadzenia (lub nieprowadzenia) mediacji rodzinnej w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, czy uzależnienia od alkoholu, hazardu, pornografii itd. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji rodzinnej.

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzącego i jego pracy w zwodzie mediatora rodzinnego.
 

PROGRAM

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • specyfika konfliktu rodzinnego, dlaczego jest on inny od pozostałych konfliktów?
 • zachowania stron w konflikcie, jak je zrozumieć?
 • radzenie sobie z emocjami stron, na czym w praktyce polega wentylacja emocji,
 • nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym, jak wspomóc stronę słabszą,
 • przemoc w rodzinie, co mediator powinien wiedzieć na temat przemocy,
 • rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację, spotkania razem czy osobno? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy spotkaniach wspólnych,
 • radzenie sobie z ostrym konfliktem stron, techniki i narzędzia pomocne mediatorowi w takich przypadkach,
 • mediacja mająca na celu pojednanie małżonków, ratowanie małżeństwa,
 • mediacja rozwodowa – jakie kwestie wymagają poczynienia ustaleń w mediacji,
 • zrozumienie stron – co dla stron oznacza rozwód, obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn,
 • co dla dziecka oznacza rozwód rodziców, dobro dziecka w mediacji rodzinnej,
 • ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci, opieka naprzemienna, kontakty w obecności kuratora, ugoda w sprawie o kontakty
 • ustalenia w zakresie alimentów na dziecko i współmałżonka, ugoda w przedmiocie alimentów,
 • ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych),
 • mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody,
 • umowne mediacje rodzinne, kiedy są stosowane, zatwierdzanie ugód z mediacji rodzinnej,
 • sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić,
 • pełnomocnicy w mediacji rodzinnej, współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
 • mediacja z osobami uzależnionymi lub w przypadku przemocy, co w takich sytuacjach
 • i inne.
Informacje dodatkowe:

Koszt szkolenia: 800,00 zł brutto

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Po potwierdzeniu ze strony Organizatorów, iż kurs się odbędzie każdy uczestnik zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje, praca w małych grupach, analiza własnych zachowań, dzielenie się doświadczeniami oraz wykłady). 

Prowadzący 
Mediator - Grażyna Górska jako mediator rodzinny prowadzi mediacje na zlecenia sądów okręgowych i rejonowych, współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Punktami Interwencji Kryzysowej oraz licznymi fundacjami zajmującymi się pomocą rodzinom dotkniętym kryzysem, jest założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, współpracuje z pedagogami i psychologami, prowadzi mediacje sądowe oraz umowne, we każdych sprawach rodzinnych. Posiada bardzo pozytywne rekomendacje sądów oraz wielu współpracujących z nią instytucji, jak również uczestników mediacji i osób biorących udział w prowadzonych przez nią szkoleniach.


Cel szkolenia

Wyposażenie mediatora w niezbędną wiedzę w zakresie  ograniczenia swobody zawierania umów ( ugód mediacyjnych ) dotyczących nieruchomości.

PROGRAM

 1. Omówienie ograniczeń w obrocie nieruchomościami wynikających z : ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ,  ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw , ustawy z dnia  28 września 1991 roku o lasach - po dacie 29 kwietnia 2016 roku  oraz z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (forma zajęć - wykład  4 h).
 2. Praca z dokumentami  określającymi stan prawny nieruchomości - EKW ( elektroniczna księga wieczysta), dokumenty geodezyjne, decyzje administracyjne,  orzeczenia sądowe, akty notarialne (forma zajęć - wykład plus ćwiczenia ( 2h /  2h)) .

Koszt szkolenia: 500,00 zł brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Po potwierdzeniu ze strony Organizatorów, iż kurs się odbędzie każdy uczestnik zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.


Prowadzący 
Mediator - Dorota Kamieniecka- notariusz, mediator, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych