Masz prawo do mediacji – Seminarium zorganizowane przez COSSW w Kaliszu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji

„Walczyć w sądzie, czy rozwiązać problem w drodze mediacji?”, ten przewrotny tytuł seminarium daje pole do przemysleń i refleksji, wierzę, że w czasie dzisiejszych wystąpień zaproszonych prelegentów znajdziecie państwo odpowiedź na zadane pytanie. Dziś, to już III edycja działań Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu promujących idę mediacji wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, uczestników szkoleń, zaproszonych gości, powiedziała Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman witając: wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu, sędziego, koordynatora ds. mediacji Sądu Okręgowego w Kaliszu, Jacka Chmurę, Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, Mirosława Ścisłego wraz ze współpracownikami z wydziału prewencji, mediatora, notariusza, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, Dorotę Kamieniecką, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Magdalenę Mocną wraz z pedagogiem szkolnym i uczniami klas mundurowych, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Anetę Wasilewską, oraz konsultantkę ds. wychowania i profilaktyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pedagog, socjoterapeutkę, trenerkę, Agnieszkę Ciekalską. Szczególnie ciepło powitała uczestników szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW oraz kadrę ośrodka, głównych adresatów seminarium, którego założenia edukacyjne i promujące mediację kierowane są właśnie do nich.

Mediacja ma miejsce wówczas, jeśli co najmniej dwie skonfliktowane strony widzą szansę na rozwiązanie toczącego się miedzy nimi sporu. Stąd pierwsze wystąpienie, prowadzone przez zastępcę Komendanta, ppłk. Krzysztofa Jędrzejaka, dotyczyło problematyki konfliktu, warunków jego powstawania, przebiegu oraz możliwych sposobów rozwiązywania sporów. W drugim wystąpieniu, pn. „Mediacja receptą na pozytywne rozwiązanie sporu”, wyjaśniono podstawy i zasady prowadzenia mediacji, rolę mediatora oraz wskazano obszary, w których mediacja może mieć zastosowanie i podkreślono korzyści z przystąpienia do mediacji. Następnie wiceprezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, sędzia Sądu Okręgowego, Jacek Chmura omówił aspekty prawne zastosowania mediacji z punktu widzenia sędziego. Podkreślił też szereg zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r.
w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów oraz wprowadzeniem obowiązku informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Ma to wpłynąć na wzrost liczby mediacji w sprawach cywilnych, na usprawnienie postępowania sądowego oraz obniżenie kosztów postępowania. Kolejne wystąpienia, prowadzone przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, Dorotę Kamieniecką, dotyczyły zastosowania mediacji w organizacjach oraz znaczenia mediacji umownych w sporach rodzinnych. Podczas seminarium nie zabrakło też miejsca na omówienie zastosowania mediacji w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zastosowania mediacji w postępowaniu wykonawczym, czyli w tak zwanej „mediacji po wyroku”. O zastosowaniu mediacji w tym obszarze, mówiła mediator, członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, mł. chor. Anna Gmurowska. Seminarium zamykało zaprezentowanie przez konsultantkę ds. wychowania i profilaktyki w ODN w Kaliszu, Agnieszkę Ciekalskę, obszarów stosowania mediacji w pracy z młodocianymi, w szczególności w aspekcie profilaktyki przemocy i promocji współdziałania.

Wzorem lat ubiegłych, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przyłączył się do działań podejmowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Partnerami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów i Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych. Zaangażowanie Ośrodka w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów widoczne było w wielu działaniach realizowanych w okresie wrzesień – październik 2015 r., zwłaszcza, że w tym roku mija 10 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego postępowania cywilnego. Warto więc podkreślić, że w ramach tegorocznych obchodów, promowanie mediacji odbywało się w szerszej przestrzeni. Już we wrześniu dla słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej zorganizowano zajęcia p.n. „Mediacje – sądownictwo polubowne”, które przeprowadziła kpt. Agnieszka Kowalewska. Podejmowano też wspólne działania ze Sądem Okręgowym w Kaliszu, w ramach których mł. chor. Anna Gmurowska, pełniła dyżur mediatora w siedzibie Sądu Okręgowego w Kaliszu. Podczas seminarium, zajęć, konsultacji, dyżurów dystrybuowano ulotki i plakaty promujące mediacje. Ważnym akcentem był też udział przedstawicieli Centralnego Ośrodka w roli prelegentów podczas konferencji poświęconych problematyce mediacji, organizowanych przez środowiska naukowe, pedagogiczne czy też zrzeszające zawodowych mediatorów.

Sympatycy i popularyzatorzy mediacji zadeklarowali przyłączenie się do wielu ciekawych działań i wydarzeń w tym obszarze w kolejnym roku.

Tekst: mjr Joanna Kempa, mł.chor. Anna Gmurowska