Moderacja

Członkowie Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych oferują profesjonalną pomoc i wsparcie w zakresie moderowania dyskusji.

Rolą moderatora dyskusji jest między innymi:

 • utrzymanie w ramach czasowych planowanej dyskusji,
 • utrzymanie w ramach tematycznych planowanej dyskusji,
 • stworzenie porządku obrad i czuwanie nad jego przestrzeganiem,
 • ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,
 • dbanie o zachowywanie zasad prawidłowego komunikowania się,
 • tonowanie emocji,
 • podsumowanie spotkania i poszczególnych jego części.

Obecność moderatora gwarantuje

prowadzenie rozmów w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym planem obrad, omówienie wszystkich wskazanych w nim zagadnień tematycznych, poszanowanie praw każdego uczestnika rozmowy, zapobieganie niekontrolowanym wybuchom emocji.

Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, zebrań, zgromadzeń, obrad, a wykształcenie prawnicze i socjologiczne pozwala uwzględnić szerszy kontakt prowadzonej dyskusji.

W przypadku pojawienia się poważnego konfliktu w trakcie dyskusji wsparcie zawodowych mediatorów może pomóc w polubownym rozwiązaniu sporu.

Przed rozpoczęciem spotkania prosimy o przekazanie informacji na temat:

 • charakteru spotkania (formalne, nieformalne- zebranie, narada, zgromadzenie wspólników itp.),
 • przewidzianych ram czasowych spotkania,
 • uczestników spotkania,
 • celów, jakie stawiają sobie Państwo, a które mają być zrealizowane podczas spotkania (przekazanie informacji, podjęcie decyzji, ustalenie planów działania),
 • konieczności zasięgnięcia porady prawnej (w tym notarialnej) celem dokonania odrębnej wyceny takiej porady.

Koszt moderacji

Koszt moderacji jest uzależniony od tematu spotkania, kwestii do przedyskutowania oraz liczby uczestników. Orientacyjna cena spotkania to od 100 do 300 zł netto + VAT/ 1h moderacji spotkania*. Konkretna kwota usługi będzie wskazana po przesłaniu przez Państwa informacji na jego temat, o których mowa powyżej.

(*podana kwota nie zawiera opłat za porady prawne udzielone w trakcie moderacji spotkania, które wymagają odrębnych ustaleń i wyceny oraz mediację w przypadku pojawienia się konfliktów).