Mediacja

O mediacji

Mediacja jest metodą polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów, w której strony przy pomocy bezstronnego Mediatora starają się znaleźć satysfakcjonujące dla nich rozwiązanie. Mediator pomaga stronom w nawiązaniu komunikacji, w wyrażaniu swoich potrzeb i interesów, w wypracowywaniu wariantów porozumienia i ich weryfikacji, w spisaniu projektu ugody.

Mediacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i wówczas, gdy sprawa znajduje się już w sądzie.

Udział w mediacji jest dobrowolny, każda ze stron mediacji musi wyrazić zgodę na mediację, w każdym czasie może również z niej zrezygnować bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Mediacja jest poufna, wszelkie informacje i fakty ujawnione podczas mediacji Mediator zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Mediacja jest odformalizowana, nie ma w niej sztywnych reguł i procedury. Mediacja to przede wszystkim proces ludzki, to rozmowa skonfliktowanych stron w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora, który nie ocenia, nie wskazuje winnego, nie wydaje wyroku.

Celem mediacji jest polubowne rozwiązanie sporu i znalezienie satysfakcjonującego dla każdej strony rozwiązania. Dzięki mediacji strony oszczędzają czas i pieniądze, bo jest to metoda zdecydowanie tańsza niż postepowanie sądowe. Mediacja zapobiega się eskalacji konfliktu, umożliwia stronom nawiązanie komunikacji i zachowanie poprawnych relacji w przyszłości.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia a ugoda zawarta przed Mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Oferta

Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych prowadzą mediacje na etapie przedsądowym i sądowym, w następujących sprawach:

  • Gospodarczych (tj. o zapłatę, wynikających z umowy spółki, związanych z obrotem nieruchomościami, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o naruszenie praw autorskich i inne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej),
  • Cywilnych (dotyczące realizacji umów cywilnoprawnych, zniesienia współwłasności, działu spadku, zachowków, żądania odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisji, ustanowienia służebności drogi koniecznej i we wszystkich innych sprawach cywilnych, w których istnieje możliwości ich ugodowego zakończenia. 
  • Pracowniczych (dotyczących: naruszenia obowiązków pracowniczych, konfliktów między pracownikami oraz poszczególnymi działami, rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia, mobbingu i dyskryminacji, niewykonywania obowiązków przez pracodawcę i inne wynikające ze stosunku pracy).
  • Mediacje rodzinne, dotyczące m.in. pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, alimentów, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, spraw mieszkaniowych, spraw majątkowych, ustalenia zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, Planu Wychowawczego czy Planu Opieki Rodzicielskiej,
  • Mediacje w sprawach błędów lekarskich w szpitalach i innych placówkach opieki medycznej
  • Mediacje szkolne, prowadzone na terenie szkoły.


Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych prowadzi mediację na terenie całego kraju. 
Oferuje mediację pośrednia, w której strony nie kontaktują się ze sobą (mediacja odbywa się za pośrednictwem telefonu, internetu lub spotkań Mediatora osobno z każdą ze stron).

Cennik