Ostatnie miejsca!!! 06.02.2016r. rusza II edycja podstawowego kursu dla mediatorów- Mediacja-uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Podstawowy kurs mediatora 48h

Szanowni Państwo, 
zachęceni bardzo pozytywnymi opiniami uczesników  48- godzinnego kursu dla mediatorów mediatorzy – członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych  w porozumieniu z  Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej  zapraszają wszystkich zainteresowanych na  szkolenie:

„Mediacja – uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Podstawowy kurs mediatora – 48 godzin”.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 06 luty 2016 r. 

Szkolenie obejmuje łącznie 48 godzin zajęć, realizowanych podczas  sześciu jednodniowych zjazdów. (Terminy zjazdów: 06.02, 27.02, 12.03, 02.04, 09.04, 23.04.2016 rok )

 Wprowadzenie do opisu szkolenia w zakresie mediacji

Konflikt jest zjawiskiem towarzyszącym każdemu z nas, w każdej sferze życia – zarówno prywatnej jak i zawodowej. Już w szkole dzieci uczą się tego czym są normy, zasady, dlaczego należy ich przestrzegać  i co się dzieje kiedy są łamane. Dzięki temu nabywają nowych doświadczeń przeżywając pierwsze porażki i konflikty.

Konflikt sam w sobie nie musi być czymś złym i destruktywnym, umiejętnie rozwiązany często staje się szansą na rozwój, na wprowadzenie pozytywnych zmian i poprawę relacji w przyszłości. Sprzyja temu poznanie specyfiki konfliktu, jego przyczyn, dynamiki, możliwych sposobów reakcji i rozwiązań a także umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne .

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów uczy rozmowy, aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów, stwarza możliwość samodzielnego rozwiązania konfliktu w obecności i przy udziale osoby trzeciej. Mediator ułatwia skłóconym stronom proces osiągania porozumienia, umożliwiając nawiązanie prawidłowej komunikacji, ucząc wyrażania emocji i mówienia o swoich potrzebach, wspierając w procesie szukania rozwiązań.

Narzędzia wykorzystywane przez mediatora są uniwersalne i mają zastosowaniu w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, w miejscu pracy, w rodzinie, w sprawach gospodarczych, w życiu sąsiedzkim, w życiu społecznym.

Szkolenie w przedmiocie mediacji dostarcza słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat samego konfliktu i metod  jego rozwiązywania; nauczy technik komunikacji i negocjacji  oraz  innych praktycznych umiejętności skutecznej interwencji w konflikt.

Mediacja jako  metoda polubownego rozwiązywania sporów z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, stając się metodą  faktycznie stosowaną , wspieraną i zalecaną  między innymi przez  Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Cel  szkolenia:

– nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, 
– przygotowanie merytoryczne do pełnienia roli mediatora w sprawach  karnych, rodzinnych, sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w konfliktach szkolnych, 
–  nabycie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, 
–  trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie. 

Ukończenie szkolenia  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

 Program szkolenia  zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Moduł: Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (12 h)

1.  Przebieg postępowania mediacyjnego.
2.  Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3.  Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4.  Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5 . Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
5.  Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Moduł: Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (12 h)

1.  Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
2.  Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice.
3.  Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

Moduł. Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji (12 h )

1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
    – umiejętności aktywnego słuchania,
    – zadawania pytań,
    – umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4.  Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
    – umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie
    – umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
    – umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
    – umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
    – umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

 Moduł: Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych (12 h )

1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

Odbiorcy szkolenia

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta szkolenia adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

Koszt szkolenia wynosi: 738,00 zł brutto (w tym 23% VAT) od osoby dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej  (cena skalkulowana jest dla grupy min.12 osobowej),  1107,00 zł brutto ( w tym VAT 23 %)od pozostałych osób. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.   

Uwaga!! Koszty dojazdu, ewentualne koszty noclegu oraz lunch uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy, którzy  uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych i pozytywnie zaliczyli test końcowy otrzymają numerowe i ewidencjonowane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zawierające informacje  o tematyce szkolenia, ilości godzin, organizatorze szkolenia i osobach prowadzących szkolenie.  

Miejsce szkolenia

Miejscem zajęć będzie: Centralny Ośrodek Służby Więziennej w Kaliszu, ul. Wrocławska 195-193, sala 
w budynku sztabu głównego.
Jak dojechać do COSSW?   http://cossw.pl/sub.php?id=29

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa  jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego( do pobrania tutaj: formularz zgłoszeniowy) wraz z potwierdzeniem płatności w siedzibie COSSW od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, lub nadesłanie faxem  bądź e-mailem  na jeden z niżej podanych adresów:

  * COSSW w Kaliszu – fax:  (62 ) 766 96 60,   e-mail: 
  * Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych  w Wieluniu – fax (43) 843 62 39,  e-mai: 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego  jest równoznaczne z potwierdzeniem  zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu „Mediacja – uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Podstawowy kurs mediatora – 48 godzin”( do pobrania tutaj:regulamin uczestnictwa w szkoleniu) .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31.01.2016 roku.

UWAGA!  PIERWSZEŃSTWO W NABORZE NA SZKOLENIE PRZYSŁUGUJE  FUNKCJONARIUSZOM ORAZ PRACOWNIKOM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Opłatę za szkolenie należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego numer otrzymają Państawo pocztą e-mail na tydzień przed planowanym, pierwszym zjazdem. 

Szkolenie jest zgodne ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje, praca w małych grupach, analiza własnych zachowań, dzielenie się doświadczeniami oraz wykłady). 

 Wykładowcy: członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych z/s w Wieluniu: 

– Dorota Kamieniecka  – notariusz, mediator, wpisana na listę mediatorów w sprawach cywilnych i mediatorów 
w sprawach karnych w Sądach Okręgowych w Sieradzu, Kaliszu, Wrocławiu  i Opolu;  prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych;  organizator i prelegent na konferencjach , w  tym dla COSSW w Kaliszu.  Więcej informacji na stronie www.mediatorzycywilni.pl .

– Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna  – trener, socjolog,mediator w sprawach karnych, cywilnych wpisana na listę mediatorów stałych SO w Łodzi w sprawach karnych i w sprawach karnych dla nieletnich;  wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, członkini Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów;  prelegentka,  trener,prowadzi zajęcia dydaktyczne w Społecznej Akademii Nauk  w filii w Bełchatowie i Zduńskiej Woli oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.  Więcej informacji na stronie www.mediatorzycywilni.pl

– Grażyna Górska  –  prawnik,mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i sportowych;  mediator stały wpisany na listę mediatorów w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy, Sieradzu i Łodzi, mediator przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, członek Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocław; założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych;  autorka artykułów o mediacji oraz sprawozdań z konferencji i seminariów poświęconych mediacji i innym alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, publikowanych na łamach kwartalnika ADR „Arbitraż i Mediacja”;  organizatorka
i panelistka otwartego spotkania dla mieszkańców Oławy pod hasłem: „Od konfliktu do mediacji” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji;  panelistka na spotkaniu zorganizowanym dla mieszkańców Wielunia pod hasłem „Od mediacji do spokojnych Świąt” (panel dotyczący konfliktu i mediacji);  podejmująca działania Pro Publico Bono;  prowadzi szkolenia dla szkół w Oławie i Wieluniu w zakresie konfliktu, komunikacji i mediacji. 
 Więcej informacji na stronie: www.mediator-olawa.pl

Bliższe informacje programowe dotyczące szkolenia 
oraz działalności Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia:

ul. S. Moniuszki nr 8, 98-300 Wieluń;   Tel./Fax  43 843 62 39;   Tel. kom. 693830857

pon. – pt. w godz. 10.00-16.00
strona  
www.mediatorzycywilni.pl adres e-mail: