21.03.2019r. Trilton Park, ul. Grójecka 194, Warszawa; Szkolenie- Okiem Mediatora: mediacja w zawodzie radcy prawnego i adwokata

OKIEM MEDIATORA: MEDIACJA W ZAWODZIE RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

DR DARIUSZ FUCHS

21.03.2019

godz. 16:00 – 20:00

Triton Park, ul. Grójecka 194, Warszawa

Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z wieloaspektowością mediacji na płaszczyznach jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz aktów wykonawczych statuujących mediatora i regulujących jego prawa 
i obowiązki, a przede wszystkim tok postępowania mediacyjnego. Podkreślona zostanie rola profesjonalnego pełnomocnika w toku mediacji, praktycznej oceny zachowań pełnomocników. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie uwaga na zagadnienie potrzebnej w tym zakresie reformy prawa cywilnego materialnego. Kurs ma na celu prezentację podstawowych relewantnych instytucji prawnych, także w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską. Szczególna uwaga zostanie poświęcona znaczeniu mediacji dla praktyki radcy prawnego i adwokata oraz zaakcentowana zostanie ścieżka rozwoju (w tym edukacji) mediatora. Rozważania będą popierane refleksjami i postrzeżeniami z praktyki prelegenta – stałego mediatora.

Profil uczestnika

Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich 
i adwokackich zainteresowanych tematyką mediacji – coraz bardziej powszechną praktyką rozwiązywania konfliktów.

Program szkolenia

 1. Istota mediacji:
  – konflikt i jego źródła w biznesie (tzw. koło konfliktu);
  – tzw. trójkąt satysfakcji
  – idea ADR – przykłady versusistota gospodarczego sporu sądowego
  – odróżnienie od innych postaci ADR w biznesie, dla przykładu:
  – arbitraż (sądownictwo polubowne)
  – negocjacje
  – inne formy mieszane
 2. Realizacja zasad mediacji w praktyce i jej bariery
  – zasady statuujące mediatora
  – zasady decydujące o specyfice mediacji
  – zasady subsydiarne
 3. Sposoby przezwyciężenia ograniczeń  w rozwoju mediacji
 4. Wnioski de lege ferenda i dla uczestników mediacji


Prowadzący szkolenie – dr Dariusz Fuchs

Radca prawny, doświadczony mediator: stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, arbiter w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, mediator Śląskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Katowicach; autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law – przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia (jedyny Polak w tym gremium), członek zespołów opracowujących projekty prawa ubezpieczeniowego, w tym zespołów powołanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą do 2015r.; pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Link do zgłoszenia rejestracji:

https://practicalevents.pl/s/wydarzenia/mediacja/

Ilość miejsc ograniczona.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub odwołania szkolenia z uwagi na niezgłoszenie się minimalnej liczby uczestników.