Mediacja

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (SMC) jest organizacją pozarządową powstałą  w celu podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, edukacji społeczeństwa w zakresie mediacji, a tym samym podnoszenia jego świadomości prawnej. 

W ramach swojej działalności SMC podejmuje zakrojone na szeroką skale działania upowszechniające mediacje organizując szkolenia w szkołach, konferencje i spotkania mające na celu uświadamianie społeczeństwie o ADR. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach z sędziami, prawnikami i mediatorami, współpracują z organami samorządu terytorialnego, publikują artykuły poświęcone tematyce ADR, prowadzą działalność Pro Publico Bono umożliwiającą skorzystanie z mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zgłaszają postulaty dotyczące zmian w regulacjach prawnych w zakresie mediacji.

Celem SMC jest również podejmowanie działań na rzecz profesjonalnego świadczenia usług mediacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Standardami oraz zasadami etyki zawodowej mediatora.

SMC podejmuje działania na rzecz integracji środowiska sędziów, mediatorów oraz prawników, mające na celu rozwój mediacji sądowej.

Szczegółowy wykaz celów i działań znajduje się w Regulaminie Stowarzyszenia.

Czy wiesz, że...

Mediacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i wówczas, gdy sprawa znajduje się już w sądzie.

Celem mediacji jest polubowne rozwiązanie sporu i znalezienie satysfakcjonującego dla każdej strony rozwiązania. Dzięki mediacji strony oszczędzają czas i pieniądze, bo jest to metoda zdecydowanie tańsza niż postepowanie sądowe. Mediacja zapobiega się eskalacji konfliktu, umożliwia stronom nawiązanie komunikacji i zachowanie poprawnych relacji w przyszłości.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia a ugoda zawarta przed Mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Oferta

Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych prowadzą mediacje na etapie przedsądowym i sądowym, w następujących sprawach:

  • Gospodarczych (tj. o zapłatę, wynikających z umowy spółki, związanych z obrotem nieruchomościami, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o naruszenie praw autorskich i inne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej),
  • Cywilnych (dotyczące realizacji umów cywilnoprawnych, zniesienia współwłasności, działu spadku, zachowków, żądania odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisji, ustanowienia służebności drogi koniecznej i we wszystkich innych sprawach cywilnych, w których istnieje możliwości ich ugodowego zakończenia. 
  • Pracowniczych (dotyczących: naruszenia obowiązków pracowniczych, konfliktów między pracownikami oraz poszczególnymi działami, rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia, mobbingu i dyskryminacji, niewykonywania obowiązków przez pracodawcę i inne wynikające ze stosunku pracy).
  • Mediacje rodzinne, dotyczące m.in. pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, alimentów, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, spraw mieszkaniowych, spraw majątkowych, ustalenia zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, Planu Wychowawczego czy Planu Opieki Rodzicielskiej,
  • Mediacje w sprawach błędów lekarskich w szpitalach i innych placówkach opieki medycznej
  • Mediacje szkolne, prowadzone na terenie szkoły.

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych prowadzi mediację na terenie całego kraju.