Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej oraz poza lokalem firmy (2 dni): 11-12.06.2018r. godz. 10-17.00

Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej oraz poza lokalem firmy (2 dni): 11-12.06.2018r. godz. 10-17.00

Program szkolenia

Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim.

 • strony umowy (definicja konsumenta),
 • forma umowy,
 • sposób zawarcia umowy,
 • ogólne warunki umów,
 • wzory umów i regulaminy,
 • niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej.

Treść umowy sprzedaży.

 • przedmiot umowy,
 • cena,
 • termin płatności,
 • jakość świadczenia sprzedawcy,

Szczególne rodzaje sprzedaży.

 • sprzedaż na raty,
 • sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej,
 • sprzedaż na próbę,
 • sprzedaż z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego,
 • główne obowiązki sprzedawcy,

Sprzedaż tradycyjna.Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.

 • główne obowiązki sprzedawcy,
 • opłaty przy umowie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaży na odległość,
 • odpowiedzialność za przesyłkę,
 • miejsce spełnienia świadczenia,
 • odstąpienie od umowy
 • skutki niepoinformowania o prawie odstąpienia od umowy,
 • termin do odstąpienia od umowy,
 • forma odstąpienia od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • obowiązki sprzedawcy związane ze zwrotem zakupionej rzeczy,
 • obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy,
 • koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy,
 • wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży.
Odpowiedzialność z tytuły rękojmi, gwarancji oraz niezgodności towaru z umową.

 • reżimy odpowiedzialności,
 • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
 • terminy zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie przez kupującego,
 • terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego,
 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy i jego skutki,
 • częściowe zużycie rzeczy,
 • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad,
 • sposób i termin wymiany towaru,
 • naprawa rzeczy, sposób naprawy,
 • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania,
 • koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu towaru,
 • skutki niewykonania ww. czynności przez sprzedawcę,
 • zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego,
 • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • dopuszczalność i zakres umownej zmiany odpowiedzialności,

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie

Julia Kalamat